تانک(کلاریفایر)

تانک(کلاریفایر)

دسته بندی این محصول: محصولات دنافنون

برند محصول: تانک
ساخت تانک کلاریفایر و انواع تانک‌ های ذخیره.

.جهت زلال سازی آب با مواد منعقد کننده از دستگاه کلاریفایر استفاده میشود

:مکانیسم عمل در دستگاه کلاریفایر عبارت است از

.مرحلع اول اضافه کردن مواد شیمیایی منعقد کننده به آب ورودی و مخلوط کردن توسط همزن

.مرحله دوم هم زدن اهسته آب و موادشیمیایی جهت تشکیل و جذب لخته ها جهت ته نشین شدن

 .مرحله سوم مرحله ماند و ته نشین کردن لخته های تشکیل شده در مراحل قبلی و ایجاد آب شفاف و زلال در خروج  ی کلاریفایرتعداد بازدید : 1864