دریل حفاری در سنگ

دریل حفاری ویژه حفر سوراخ در انواع سنگ های گرانیتی و غیر گرانیتی ساخته می شود.

دریل حفاری ویژه حفر سوراخ در انواع سنگ های گرانیتی و غیر گرانیتی ساخته می شود. در این دریل ها جهت حرکت مته در امتداد سوراخ از سیستم محرک جک هیدرولیکی استفاده شده که توسط یک دستگاه الکتروموتور و پمپ هیدرولیک به حرکت در می آید.

دریل حفاری ویژه حفر سوراخ در انواع سنگ های گرانیتی و غیر گرانیتی ساخته می شود. در این دریل ها جهت حرکت مته در امتداد سوراخ از سیستم محرک جک هیدرولیکی استفاده شده که توسط یک دستگاه الکتروموتور و پمپ هیدرولیک به حرکت در می آید.

دریل حفاری ویژه حفر سوراخ در انواع سنگ های گرانیتی و غیر گرانیتی ساخته می شود. در این دریل ها جهت حرکت مته در امتداد سوراخ از سیستم محرک جک هیدرولیکی استفاده شده که توسط یک دستگاه الکتروموتور و پمپ هیدرولیک به حرکت در می آید.

دریل حفاری به گونه ای طراحی شده که قادر به حفاری در زوایای مختلف می باشد.یک واحد هیدرولیکی مجهز به شیرهای کنترل و دیگر متعلقات مربوطه همراه مخزن روغن عمل راهبری دستگاه را به عهده دارد.حرکت گردشی مته نیز توسط  یک دستگاه هیدروموتور بوده که آن نیز از طریق یونیت مرکزی کنترل می شود.

چکش حفاری که مجهز به سرمته الماس می باشد بوسیله ی هوای فشرده به حرکت در آمده که این عمل نیز از طریق یونیت مرکزی قابل کنترل است.
دریل حفاری شامل شاسی دریل,یونیت هیدرولیک ,شلنگ اتصال هوای فشرده ,روغن هیدرولیک , تعداد 9 قطعه راد واسطه و مقر مربوطه , یک دستگاه چکش و یک عدد سرمته الماس خواهد بود.


3500
تعداد فروش دستگاه
120
پروژه های انجام شده